Privacy Policy2022-04-29T14:38:09+02:00

Privacy-statement

Dit is het privacy statement van de Besloten vennootschap met gewone structuur Floral Trade Group B.V., hierna te noemen: ‘’Floral Trade Group’’ of ‘’FTG’’. Floral Trade Group is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56812639 en is gevestigd aan Laan van Verhof 40 (2231 BZ) te Rijnsburg. In dit document wordt uitgelegd hoe Floral Trade Group omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Floral Trade Group de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Dit is het privacy statement van de Besloten vennootschap met gewone structuur Floral Trade Group
B.V., hierna te noemen: ‘’Floral Trade Group’’ of ‘’FTG’’. Floral Trade Group is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 56812639 en is gevestigd aan Laan van Verhof 40 (2231 BZ) te
Rijnsburg. In dit document wordt uitgelegd hoe Floral Trade Group omgaat met het verwerken van
uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Floral Trade Group de
grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van de diensten van Floral Trade Group, verstrekt u zelf een aantal
persoonsgegevens van Floral Trade Group, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het
kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die betrekking
hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
Floral Trade Group verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
• Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;
• Afwijkend afleveradres;
• Financiële gegevens;
• Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Floral Trade Group verwerkt worden, hebben ten doel om:
• contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de
uitvoering daarvan;
• haar diensten te kunnen uitvoeren;
• haar dienstverlening te verbeteren;
• betalingen te kunnen verrichten;
• wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
• marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de
website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
• nieuwsbrieven te kunnen versturen;
• met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening,
voor zover dit noodzakelijk is.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende
grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke)
toestemming van de betrokkenen en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten
van Floral Trade Group worden persoonsgegevens verwerkt. Floral Trade Group verwerkt uitsluitend
gegevens die Floral Trade Group noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en
gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft
verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Floral
Trade Group bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het
bezoeken van de website www.floraltradegroup.com, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
De diensten die Floral Trade Group biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens
niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de
persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te
geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De door Floral Trade Group verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante
wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of
regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen)
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
Floral Trade Group deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor
de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden
geen persoonsgegevens verkocht. Op Floral Trade Group kan een wettelijke verplichting rusten om
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld,
worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens
gedeeld worden zijn:
• De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De
categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens;
• De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën
van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn financiële gegevens;
• De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn contact-, NAW- en financiële gegevens.
3
• Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De
categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de contact- en
NAW-gegevens.
• Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de contact- en NAW-gegevens.
• Ingeschakelde derden, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën
van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Floral Trade Group neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt
dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de
aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst
uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Floral Trade Group behoudt zich het
recht voor te allen tijde van de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder
haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de
website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke
onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Floral Trade Group aanvaardt op geen enkele wijze enig
aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit, het gebruik van de website.
Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de
website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de
website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Floral Trade Group voor zover deze niet
aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
Floral Trade Group maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te
optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden
meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Floral Trade Group mag,
volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de
website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Floral Trade
Group raadt u aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de
website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.
De cookies die Floral Trade Group gebruikt zijn functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke
levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies
wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan
worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing), maar ook cookies die ervoor zorgen dat
er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatst Floral Trade Group ‘’tracking cookies’’ op uw computer.
Deze cookies gebruikt Floral Trade Group om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om
zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres,
e-mailadres, en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo
veel mogelijk relevant voor u zijn.
Op de website van Floral Trade Group worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van
Google Analytics. Dit houdt in dat Floral Trade Group informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk
persoon. Floral Trade Group houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google
Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen via info@floraltradegroup.com

Gebruik social media
Floral Trade Group maakt gebruik van cookies van derden op de website te optimaliseren. Sommige
cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met
derden wordt bedoeld: Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het
gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het
betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt
een social media cookie geplaatst. Hieronder kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra
u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of
persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Floral Trade Group u naar de privacy- en
cookieverklaringen van deze partijen.

E-mail nieuwsbrief en andere marketingmails
U kunt zich via de website registreren voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële
aanbiedingen. Wanneer u zich registreert, dan vraagt Floral Trade Group u om toestemming om uw
e-mailadres te verwerken met als doel om u marketingmails te sturen met daarin de meest recente
informatie over producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt
alleen marketingmails wanneer u daartoe toestemming heeft gegeven.
Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat Floral Trade Group de inhoud van
marketingmails kan personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van
een eventueel gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd.
Uw toestemming voor het verzenden van marketingmails kunt door u op elk gewenst moment
worden ingetrokken door te klikken op ‘’Uitschrijven’’ aan het eind van de marketingmail. Het
intrekken van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is
uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u
uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing
en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg
hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen, zodat

uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste
cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via
voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy-instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Floral Trade Group kan niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Floral Trade Group raadt u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
• Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van
uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking
tot de verwerking daarvan.
• Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
• Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende
persoonsgegevens te verkrijgen.
• Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Neem hierover contact op met Floral Trade Group.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt
heeft aan Floral Trade Group, in een gestructureerde, gangbare en in een door een machine
leesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een
derde. Een betrokkene kan Floral Trade Group ook de opdracht geven om deze gegevens
rechtstreeks aan een derde over te dragen.

• Recht op bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband
houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Floral Trade
Group staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen,
vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van instelling
of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Floral Trade Group met uw persoonsgegevens
omgaat, of één van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de
website of per e-mail via info@floraltradegroup.com. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst
uit te oefenen, verzoekt Floral Trade Group u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart te maken ter bescherming
van uw privacy. Floral Trade Group zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw
verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de
bevoegde overheidsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigen privacy statement
Floral Trade Group kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest
recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente
versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Floral Trade Group
reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt Floral Trade Group u per email daarvan op de hoogte.
Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 2 november 2021

Privacy-statement

Dit is het privacy statement van de Besloten vennootschap met gewone structuur Floral Trade Group B.V., hierna te noemen: ‘’Floral Trade Group’’ of ‘’FTG’’. Floral Trade Group is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56812639 en is gevestigd aan Laan van Verhof 40 (2231 BZ) te Rijnsburg. In dit document wordt uitgelegd hoe Floral Trade Group omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Floral Trade Group de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Dit is het privacy statement van de Besloten vennootschap met gewone structuur Floral Trade Group
B.V., hierna te noemen: ‘’Floral Trade Group’’ of ‘’FTG’’. Floral Trade Group is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 56812639 en is gevestigd aan Laan van Verhof 40 (2231 BZ) te
Rijnsburg. In dit document wordt uitgelegd hoe Floral Trade Group omgaat met het verwerken van
uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Floral Trade Group de
grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van de diensten van Floral Trade Group, verstrekt u zelf een aantal
persoonsgegevens van Floral Trade Group, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het
kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die betrekking
hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
Floral Trade Group verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
• Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;
• Afwijkend afleveradres;
• Financiële gegevens;
• Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Floral Trade Group verwerkt worden, hebben ten doel om:
• contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de
uitvoering daarvan;
• haar diensten te kunnen uitvoeren;
• haar dienstverlening te verbeteren;
• betalingen te kunnen verrichten;
• wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
• marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de
website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
• nieuwsbrieven te kunnen versturen;
• met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening,
voor zover dit noodzakelijk is.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende
grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke)
toestemming van de betrokkenen en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten
van Floral Trade Group worden persoonsgegevens verwerkt. Floral Trade Group verwerkt uitsluitend
gegevens die Floral Trade Group noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en
gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft
verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Floral
Trade Group bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het
bezoeken van de website www.floraltradegroup.com, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
De diensten die Floral Trade Group biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens
niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de
persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te
geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De door Floral Trade Group verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante
wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of
regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen)
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
Floral Trade Group deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor
de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden
geen persoonsgegevens verkocht. Op Floral Trade Group kan een wettelijke verplichting rusten om
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld,
worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens
gedeeld worden zijn:
• De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De
categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens;
• De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën
van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn financiële gegevens;
• De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn contact-, NAW- en financiële gegevens.
3
• Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De
categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de contact- en
NAW-gegevens.
• Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de contact- en NAW-gegevens.
• Ingeschakelde derden, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën
van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Floral Trade Group neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt
dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de
aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst
uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Floral Trade Group behoudt zich het
recht voor te allen tijde van de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder
haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de
website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke
onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Floral Trade Group aanvaardt op geen enkele wijze enig
aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit, het gebruik van de website.
Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de
website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de
website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Floral Trade Group voor zover deze niet
aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
Floral Trade Group maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te
optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden
meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Floral Trade Group mag,
volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de
website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Floral Trade
Group raadt u aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de
website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.
De cookies die Floral Trade Group gebruikt zijn functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke
levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies
wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan
worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing), maar ook cookies die ervoor zorgen dat
er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatst Floral Trade Group ‘’tracking cookies’’ op uw computer.
Deze cookies gebruikt Floral Trade Group om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om
zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres,
e-mailadres, en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo
veel mogelijk relevant voor u zijn.
Op de website van Floral Trade Group worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van
Google Analytics. Dit houdt in dat Floral Trade Group informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk
persoon. Floral Trade Group houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google
Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen via info@floraltradegroup.com

Gebruik social media
Floral Trade Group maakt gebruik van cookies van derden op de website te optimaliseren. Sommige
cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met
derden wordt bedoeld: Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het
gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het
betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt
een social media cookie geplaatst. Hieronder kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra
u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of
persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Floral Trade Group u naar de privacy- en
cookieverklaringen van deze partijen.

E-mail nieuwsbrief en andere marketingmails
U kunt zich via de website registreren voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële
aanbiedingen. Wanneer u zich registreert, dan vraagt Floral Trade Group u om toestemming om uw
e-mailadres te verwerken met als doel om u marketingmails te sturen met daarin de meest recente
informatie over producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt
alleen marketingmails wanneer u daartoe toestemming heeft gegeven.
Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat Floral Trade Group de inhoud van
marketingmails kan personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van
een eventueel gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd.
Uw toestemming voor het verzenden van marketingmails kunt door u op elk gewenst moment
worden ingetrokken door te klikken op ‘’Uitschrijven’’ aan het eind van de marketingmail. Het
intrekken van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is
uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u
uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing
en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg
hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen, zodat

uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste
cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via
voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy-instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Floral Trade Group kan niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Floral Trade Group raadt u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
• Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van
uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking
tot de verwerking daarvan.
• Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
• Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende
persoonsgegevens te verkrijgen.
• Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Neem hierover contact op met Floral Trade Group.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt
heeft aan Floral Trade Group, in een gestructureerde, gangbare en in een door een machine
leesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een
derde. Een betrokkene kan Floral Trade Group ook de opdracht geven om deze gegevens
rechtstreeks aan een derde over te dragen.

• Recht op bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband
houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Floral Trade
Group staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen,
vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van instelling
of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Floral Trade Group met uw persoonsgegevens
omgaat, of één van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de
website of per e-mail via info@floraltradegroup.com. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst
uit te oefenen, verzoekt Floral Trade Group u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart te maken ter bescherming
van uw privacy. Floral Trade Group zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw
verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de
bevoegde overheidsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigen privacy statement
Floral Trade Group kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest
recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente
versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Floral Trade Group
reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt Floral Trade Group u per email daarvan op de hoogte.
Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 2 november 2021